Co to jest RODO?

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) to akt prawny określający ramy prawne przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej, który obowiązywać będzie już od 25 maja 2018.

Definicje

 • Usługodawca – firma Wojciech Guziak Chmurka.pl z siedzibą w Krakowie (NIP: 7722366375, REGON: 360957383), która za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://chmurka.pl prowadzi sprzedaż usług elektronicznych.
 • Klient – Osoba fizyczna/prawna lub firma zarejestrowana w Serwisie Transakcyjnym Usługodawcy.
 • Serwis Transakcyjny - wyodrębniony fragment Strony Internetowej Usługodawcy dostępny pod adresem chmurka.pl pozwalający na zarządzanie usługami oraz realizacje płatności.
 • Dane osobowe - dane, dzięki którym istnieje szansa zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić w sposób bezpośredni lub pośredni.
 • Przetwarzanie danych - operacja lub zestaw operacji jakie wykonywane są na danych osobowych i nie ma znaczenia czy są to operacje wykonywane automatycznie czy manualnie. Do przetwarzania danych zaliczamy: zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, itp.
 • Administrator - to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który zarządza danymi osobowymi i ustala sposoby ich przetwarzania.
 • Podmiot przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Usługodawca jest w tym wypadku zarówno administratorem Twoich danych jak i podmiotem przetwarzającym.

Usługodawca pełni funkcję administratora danych w momencie ustalania celów i sposobu przetwarzania Twoich danych, a więc wtedy kiedy zbieramy Twoje dane niezbędne do założenia konta, wystawienia faktury, kontaktu z działem technicznym czy handlowym itp. Jesteśmy również administratorem danych naszych pracowników.

Usługodawca jako podmiot przetwarzający, przetwarza dane osobowe w imieniu administratora (Klienta), jednak są one nadal własnością administratora.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca - firma Wojciech Guziak Chmurka.pl z siedzibą w Krakowie.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz skontaktować się z nami poprzez E-Mail: [email protected] lub pisemnie na adres: Wojciech Guziak Chmurka.pl, Rynek Główny 28, 31 - 010 Kraków.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta oraz realizacji płatności w Serwisie Transakcyjnym.

Jaki są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przez Chmurka.pl?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z rejestracją w naszym Serwisie Transakcyjnym, w tym to:

 • W celu zarejestrowania u nas konta na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • W celu zawarcia umowy na usługę na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy na daną usługę (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu obsługi zgłoszeń które do nas kierujesz (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W celu kontaktowania się z Tobą na potrzeby obsługi zgłoszenia (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Chmurka.pl, którymi są:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie nazw domen
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Chmurka.pl
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Chmurka.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Jakie kategorie Twoich danych przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne
 • Elektroniczne dane indentyfikacyjne
 • Dane dotyczące zamieszkania

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • Podwykonawcom naszych usług
 • Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną
 • Firmie, której powierzyliśmy prowadzenie spraw księgowych naszej firmy

Czy konieczne jest podanie nam Twoich danych osobowych?

Podanie przez Ciebie danych jest:

 • Warunkiem zawarcia i wykonania umowy
 • Dobrowolne

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Chmurka.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

A co jeżeli nie podasz nam swoich danych?

 • Możemy odmówić zawarcia umowy
 • Możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas negocjowania umowy, obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • Statystycznych i archiwizacyjnych
 • Maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Jakie są Twoje prawa?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W skrócie, przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii

 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

 • Prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli

 • Ograniczenie przetwarzania danych Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń: lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wtedy należy nam wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Prawo do przenoszenia danych Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego.

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły jak wykonać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem: https://chmurka.pl/regulamin. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres email: [email protected].

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Enom LLC, GoDaddy Operating Company LLC oraz w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Chmurka.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.