POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klient dokonujący rejestracji w Serwisie Transakcyjnym Usługodawcy zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część regulaminu Świadczenia Usług Elektronicznych oraz Regulaminu Obsługi Domen Internetowych.

§1. Definicje

 • Usługodawca – firma Wojciech Guziak Chmurka.pl z siedzibą w Krakowie (NIP: 7722366375, REGON: 360957383), która za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.chmurka.pl prowadzi sprzedaż usług elektronicznych.
 • Klient – Osoba fizyczna/prawna lub firma zarejestrowana w Serwisie Transakcyjnym Usługodawcy.
 • Konsument - art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – regulamin świadczenia usług elektronicznych określający prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klienta korzystającego z usług elektronicznych oferowanych przez Usługodawcę.
 • Polityka Prywatności – dokument określający obowiązki i prawa Usługodawcy w zakresie ochrony danych osobowych Klienta korzystającego z oferty Usługodawcy. Stanowi ona integralną część Regulaminu.
 • Regulamin Obsługi Domen Internetowych – regulamin określający zasady rejestracji, cesji, utrzymania oraz przenoszenia domen z/do Usługodawcy. Stanowi ona integralną część Regulaminu.
 • Strona Internetowa Usługodawcy - strona internetowa dostępna pod adresem http://www.chmurka.pl, a także oficjalny profil Usługodawcy w serwisach społecznościowych.
 • Serwis Transakcyjny - wyodrębniony fragment Strony Internetowej Usługodawcy dostępny pod adresem http://www.chmurka.pl pozwalający na zarządzanie usługami oraz realizacje płatności.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca informuje, że na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych, w ramach nawiązania umowy, realizacji oraz rozwiązania umowy będzie przetwarzał dane osobowe Klienta składającego zamówienie na stronie/stronach należących do Usługodawcy.
 2. Klient korzystający z usług Usługodawcy wyraża zgodę na przetwarzanie danych.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do przechowywanych danych osobowych Klienta jak również do ich zmiany.

§3. Gromadzenie danych

 1. Usługodawca będzie przetwarzał dane zgodnie z §2.
 2. Usługodawca informuje również o tym, że korzystając z serwisów Usługodawcy, Usługodawca będzie gromadził dane w postaci adresu IP odwiedzającego, rodzaju systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej.
 3. Usługodawca informuje, że na urządzeniach za pomocą, których będą wyświetlane serwisy Usługodawcy mogą być umieszczane informacje mogące identyfikować odwiedzającego (pliki Cookies, Session Storage lub Local Storage) jak również informować o ilości wizyt na serwisach będących własnością Usługodawcy.
 4. Usługodawca realizując proces zamówienia złożonego przez Klienta będzie gromadził takie dane jak: imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania i/lub adres siedziby, numer PESEL lub NIP i REGON.

§4. Bezpieczeństwo przechowywanych danych

 1. Usługodawca informuje, że dane Klienta podczas składania zamówienia są chronione szyfrowanym połączeniem SSL spełniającym ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa.
 2. Usługodawca oświadcza, że dysponuje środkami oraz wiedzą zapewniającą bezpieczeństwo danych osobowych Klienta. Usługodawca oświadcza, że dane Klienta będą chronione przed dostępem osób nieupoważnionych jak również będzie zapewniona ich całkowita integralność.

§5. Przetwarzanie danych

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przetwarzania otrzymanych danych Klienta w celi realizacji zamówienia jak również w celach identyfikacyjnych oraz rozliczeniowych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo przekazania danych Klienta uprawnionym organom zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 3. Klient ma prawo do poinformowania Usługodawcy o zaprzestaniu przetwarzania danych Klienta. Wiąże się to z rozwiązaniem wszelkich umów wiążących Klienta z Usługodawcą.
 4. Usługodawca może przetwarzać dane Klienta pomimo jego sprzeciwu w sytuacji gdy niezbędne jest rozliczenie usług z których korzysta i/lub korzystał Klient, jak również w przypadku dochodzenia przez Usługodawcę roszczeń tytułem płatności bieżących jak również zaległych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych Klienta w sytuacji kiedy działanie Klienta nie jest zgodne z prawem polskim i/lub w przypadku wpłynięcia prawomocnego wniosku od organów państwowych.

§6. Zmiana danych

 1. Klient, na żądanie, ma prawo do dokonywania zmiany danych osobowych przekazanych Usługodawcy.
 2. Klient chcący dokonać zmiany danych osobowych zobowiązany jest do dostarczenia wniosku o zmianę danych osobowych na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected]
 3. Klient zobowiązany jest przy zmianie danych osobowych podać prawdziwe dane. W przypadku podanie danych niezgodnych z rzeczywistością Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia usług i/lub do rozwiązania umowy z Klientem.

§7. Usunięcie danych

 1. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Usługodawcy. Klient zobowiązany jest do dostarczenia wniosku o usunięcie danych osobowych na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected]
 2. Usunięcie danych Klienta jest równoważne z rozwiązaniem umowy z Usługodawcą.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dalszego przetwarzania danych pomimo otrzymania wniosku o usunięcie danych osobowych Klienta i/lub w momencie rozwiązania umowy z Klientem gdy niezbędne jest rozliczenie usług z których korzysta i/lub korzystał Klient, jak również w przypadku dochodzenia przez Usługodawcę roszczeń tytułem płatności bieżących jak również zaległych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych Klienta w sytuacji kiedy działanie Klienta nie jest zgodne z prawem polskim i/lub w przypadku wpłynięcia prawomocnego wniosku od organów państwowych.

§8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych przez Politykę Prywatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Polityki Prywatności będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscu prowadzenia działalności przez Usługodawcę, w przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany do Polityki Prywatności obowiązują w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Usługodawcy.