REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§1. Definicje

 • Usługodawca – firma Wojciech Guziak Chmurka.pl z siedzibą w Krakowie (NIP: 7722366375, REGON: 360957383), zarejestrowana pod adresem Rynek Główny 28, 31-010 Kraków w Polsce, która za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://chmurka.pl prowadzi sprzedaż usług elektronicznych.
 • Klient – Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zarejestrowana w Serwisie Transakcyjnym Usługodawcy.
 • Użytkownik – Osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Transakcyjnego Usługodawcy lub kontaktująca się z Usługodawcą, niezależnie od statusu rejestracji.
 • Konsument - Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 121, ze zm.). Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klienta/Użytkownika korzystającego z usług elektronicznych oferowanych przez Usługodawcę.
 • Cennik – cennik usług świadczonych przez Usługodawcę. Jego aktualna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.chmurka.pl/cennik.
 • Okres Rozliczeniowy – okres, za który pobierana jest opłata za świadczone usługi.
 • Polityka Prywatności – dokument określający obowiązki i prawa Usługodawcy w zakresie ochrony danych osobowych Klienta korzystającego z oferty Usługodawcy. Stanowi ona integralną część Regulaminu.
 • Regulamin Obsługi Domen Internetowych – regulamin określający zasady rejestracji, cesji, utrzymania oraz przenoszenia domen z/do Usługodawcy. Stanowi ona integralną część Regulaminu.
 • Strona Internetowa Usługodawcy - strona internetowa dostępna pod adresem http://www.chmurka.pl, a także oficjalny profil Usługodawcy w serwisach społecznościowych.
 • Serwis Transakcyjny - wyodrębniony fragment Strony Internetowej Usługodawcy dostępny pod adresem chmurka.pl pozwalający na zarządzanie usługami oraz realizacje płatności.
 • Netykieta - zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, przykładowo zdefiniowane na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Zawarcie umowy między Usługodawcą a Klientem następuje w chwili rejestracji konta przez Klienta w Serwisie Transakcyjnym Usługodawcy. Klient oświadcza, że w chwili rejestracji zapoznał się z niniejszym Regulaminem, jak również akceptuje warunki Regulaminu. Klient zobowiązuje się również do jego całkowitego przestrzegania.
 2. Usługodawca świadczy usługi elektroniczne związane z pośrednictwem obsługi domen internetowych oraz usługi elektroniczne związane z udostępnianiem wydzielonej przestrzeni na serwerach do obsługi stron internetowych Klientów.
 3. Klient zobowiązuje się do rzetelnego uzupełnienia wymaganych danych w Serwisie Transakcyjnym Usługodawcy, a w szczególności do podania aktualnego, polskiego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail nie będącego w domenie zarejestrowanej u Usługodawcy lub utrzymywanego na serwerach Usługodawcy.
 4. Klient oświadcza, że dane osobowe/firmowe zapisane w ustawieniach konta są prawdziwe. W przypadku wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawidłowości podawanych przez Klienta danych, Usługodawca ma prawo wstrzymać wykonywanie usług i operacji Klienta do czasu przesłania wskazanych przez Usługodawcę dokumentów. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych Klienta. Zasady przetwarzania oraz przechowywania danych Klienta reguluje Polityka Prywatności.
 5. W przypadku, gdy dane Klienta okażą się nieprawdziwe Usługodawca ma prawo do całkowitego zawieszenia świadczonych usług do czasu wyjaśnienia sytuacji przez Klienta.
 6. Klient będący konsumentem korzystający z usługi oferowanych przez Usługodawcę otrzymuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - w chwili rejestracji konta w Serwisie Transakcyjnym Usługodawcy na podany adres e-mail dane, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.).
 7. Treść umowy między Usługodawcą, a Klientem wyznacza każdorazowo Regulamin, odpowiednie regulaminy będące załącznikami do Regulaminu oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi - specyfikacje, parametry bezpieczeństwa i inne dokumenty, o których mowa w regulaminach. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów, które dotyczą zamówionej usługi i je akceptuje bez zastrzeżeń.
 8. Klient korzystający z usługi pośrednictwa dotyczącego domen internetowych (w tym rejestracji, cesji bądź przeniesienia domeny do Usługodawcy) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Obsługi Domen Internetowych.
 9. Rejestracja konta klienta w Serwisie Transakcyjnym Usługodawcy jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 10. Wszelkie powiadomienia i wiadomości przesyłane pomiędzy Usługodawcą i Klientem uznaje się za dostarczone, jeśli zostały wysłane pocztą elektroniczną na aktualny adres poczty elektronicznej i dostarczone na serwer pocztowy właściwy dla adresu e-mail odbiorcy.

§3. Realizacja umowy

 1. Usługodawca oświadcza, że dopełni wszelkich starań, aby świadczenie usług odbywało się na najwyższym poziomie. Wyjątek stanowią sytuacje niezależne od Usługodawcy, na które wpływu nie ma Usługodawca. Odpowiedzialność Usługodawcy reguluje §5 pkt 1.
 2. Klient oświadcza, że korzystając z usług Usługodawcy zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, jak również do prowadzenia działalności na serwerach Usługodawcy zgodnie z obowiązującym prawem oraz z zasadami Netykiety.
 3. W przypadku złamania Regulaminu przez Klienta, jak również w wyniku działalności niezgodnej z prawem lub z zasadami Netykiety, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie usług i/lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca ma prawo przekazać dane Klienta odpowiednim służbom w celu określenia odpowiedzialności Klienta.
 4. W przypadku wykrycia zagrożenia na koncie Klienta przez system bezpieczeństwa Usługodawcy, zainfekowane dane mogą zostać bez uprzedzenia usunięte, a w razie konieczności usługa Klienta zawieszona i/lub dane Klienta bezpowrotnie usunięte.
 5. Klient, aktywując usługę, wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie jej świadczenia lub na rozpoczęcie jej świadczenia zgodnie z terminem podanym przez Usługodawcę.
 6. Czas uruchomienia usługi jest określany w regulaminie konkretnej usługi oferowanej przez Usługodawcę lub może być indywidualnie ustalony z Klientem. W przypadku niemożności realizacji usługi w wyznaczonym czasie, Klient ma prawo do zażądania zwrotu środków. Usługa jest zazwyczaj uruchamiana przez Usługodawcę niezwłocznie po otrzymaniu pełnej zapłaty. Jeśli usługa nie zostanie uruchomiona w ciągu 24 godzin od otrzymania pełnej płatności, Klient ma prawo zażądać pełnego zwrotu pieniędzy, chyba że regulamin konkretnej usługi lub indywidualne ustalenia z Klientem stanowią inaczej.

§4. Opłaty

 1. Za Okres Rozliczeniowy świadczonych usług przez Usługodawcę pobierana jest opłata. Wysokość opłat reguluje Cennik.
 2. Zmiany w cenniku obowiązują Klienta od kolejnego okresu rozliczeniowego. Usługodawca ma prawo dowolnie modyfikować Cennik. Klient nie ma obowiązku przedłużenia usług.
 3. W przypadku braku wniesienia opłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy Usługodawca może zawiesić świadczenie usług dla Klienta. Ponowne uruchomienie usług nastąpi w momencie uregulowania wszelkich zaległości wobec Usługodawcy. Po zawieszeniu usług Usługodawca może dokonać bezpowrotnego usunięcia danych Klienta. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia danych wynikającego z braku płatności.
 4. Za dodatkowe usługi na życzenie klienta jest pobierana opłata zgodna z aktualnym Cennikiem.
 5. Realizacja opłaty jest możliwa jedynie za pośrednictwem kanałów płatności zdefiniowanych przez Usługodawcę. Aktualnie obsługiwane kanały płatności to PayU oraz tradycyjny przelew bankowy. Obsługiwane kanały płatności mogą się zmieniać bez uprzedzenia.
 6. Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania wpłaty przez pośrednika płatności. Usługodawca nie gwarantuje ciągłości działania kanałów płatności i nie odpowiada za skutki braku możliwości dokonania płatności w terminie z powodu niedostępności kanałów płatności.
 7. Klient ma możliwość włączenia opcji cyklicznych płatności kartą, co umożliwia automatyczne odnawianie wybranych usług.
 8. Decydując się na aktywację cyklicznych płatności, Klient potwierdza chęć automatycznego odnawiania usług oraz akceptuje, że transakcje będą realizowane w regularnych odstępach czasu zgodnie z warunkami wybranej usługi.
 9. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z opcji cyklicznych płatności. Rezygnacja z tej opcji nie wpłynie na usługi już zakupione i nie uprawnia do zwrotu środków za transakcje dokonane przed datą rezygnacji.
 10. Klient może również zażądać usunięcia wszystkich zapisanych metod płatności ze swojego konta. W takim przypadku dostawca usługi usunie wszystkie zapisane metody płatności, zaprzestając realizacji dalszych automatycznych transakcji.

§5. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca oświadcza, że dopełni wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do wykupionych usług przez Klienta na poziomie 99% w skali roku.
 2. W przypadku niedostępności płatnych usług w czasie Okresu Rozliczeniowego Usługodawca, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, zobowiązuje się do rekompensaty w postaci wydłużenia Okresu Rozliczeniowego o 2 godziny za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność bezpłatnych usług w czasie Okresu Rozliczeniowego.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta, w tym również za dane przechowywane przez Klienta na serwerze.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania bieżących kopii bezpieczeństwa danych należących do Klienta, nie starszych niż 7 dni. Kopie te służą wyłącznie przywróceniu usług w przypadku awarii sprzętu lub winy Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwera danych Klienta powiązanych bezpośrednio z usługą, która nie jest aktywna.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nienależytego przechowywania danych dostępowych do serwera przez Klienta. Dotyczy to również uzyskania danych dostępowych w nieuprawniony sposób przez osoby trzecie.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera/serwerów lub urządzeń sieciowych w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. O wszystkich tego typu zdarzeniach Klient będzie informowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany w momencie rejestracji w Serwisie Transakcyjnym Usługodawcy lub na Stronie Internetowej Usługodawcy. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność usług wynikającą z tzw. zdarzeń losowych takich jak: klęski żywiołowe, awarie dostawców, przerwy techniczne i zdarzenia spowodowane przez dostawców Usługodawcy, awarie łącz pośrednich należących do innych operatorów, uszkodzenia sprzętu dostarczanego przez inne firmy, ataki DoS/DDoS skierowane na serwery Usługodawcy lub łącza, z których te serwery korzystają, wojny, ataki terrorystyczne, kataklizmy, epidemie. W takich przypadkach nie ma zastosowania §5 pkt 2.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta w wyniku niedostępności usług bezpłatnych.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta nie będącego konsumentem w wyniku niedostępności płatnej usługi poza rekompensatą opisaną w §5 pkt 2, w szczególności nie obejmuje: szkód pośrednich Klienta, utraconych korzyści Klienta, niewykonanych zamierzeń, utraconych zysków oraz przychodów jak i oszczędności Klienta. Przedłużenie ważności usługi Klienta z powodu niedostępności usługi jest jedyną możliwą rekompensatą i wyczerpuje wszelkie roszczenia klienta z tytułu dostępności usług wobec Usługodawcy.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ochrony infrastruktury poprzez blokowanie dostępu z zakresów adresów IP należących do dostawców (ISP) lub krajów, z których ryzyko zagrożeń jest wysokie.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych usługi oraz zmiany środowiska i infrastruktury.

§6 Odpowiedzialność Klienta

 1. Klient odpowiedzialny jest za dane znajdujące się na jego koncie w ramach usług realizowanych przez Usługodawcę. Dotyczy to również przesyłanych danych za pośrednictwem usług Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest do utrzymywania aktualnych danych kontaktowych, a w szczególności aktualnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 3. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych dostępowych do Serwisu Transakcyjnego. Wszystkie operacje wykonane przy użyciu danych dostępowych Klienta traktowane są jako autoryzowane przez Klienta.
 4. Klient zobowiązany jest do nierozpowszechniania treści pornograficznych, łamiących prawo autorskie (dotyczy to również stron typu „warez” oraz „torrent”), umożliwiających uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do danych osób trzecich, rozpowszechniających nielegalne oprogramowanie, wprowadzających użytkowników w błąd, nawołujących do nienawiści rasowej, kulturowej i religijnej lub naruszających zasady Netykiety. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych Klienta odpowiednim służbom w przypadku wykrycia takich treści, jak również do bezzwłocznego zawieszenia konta Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest do wykonywania cyklicznych kopii bezpieczeństwa danych we własnym zakresie.
 6. Klient zobowiązany jest do posiadania najnowszych wersji oprogramowania zainstalowanego na serwerze. Usługodawca ma prawo do zawieszenia usług Klienta w przypadku, gdy ten posiada oprogramowanie zawierające znane luki bezpieczeństwa, nieaktualne wersje oprogramowania lub oprogramowanie uznawane przez Usługodawcę jako niebezpieczne.
 7. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia danych dostępowych do serwera, w celu uniemożliwienia dostępu do danych osobom trzecim.
 8. Klient zobowiązany jest do nierozsyłania niechcianych wiadomości (SPAM). W przypadku wykrycia takiego działania, Usługodawca ma prawo do zawieszenia usług Klienta lub w przypadku nagminnego rozsyłania – rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Klient zobowiązany jest do nieużywania serwera jako kanału przerzutowego do pobierania nielegalnych treści z serwisów hostujących pliki. Po wykryciu takiego działania Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Każdy przeprowadzony atak sieciowy za pośrednictwem serwera/serwerów lub sieci Usługodawcy, lub złamanie prawa w dowolny inny sposób może wiązać się z natychmiastowym zablokowaniem usług i konta Klienta oraz rozwiązaniem umowy bez prawa do zwrotu wpłaconych środków.
 11. W przypadku powstania roszczenia wobec Usługodawcy od osoby trzeciej dotyczącego sposobu wykorzystywania usługi przez Klienta, Klient zastępuje Usługodawcę w sporze. W przypadku braku możliwości zastąpienia w sporze przez Klienta, Klient ponosi odpowiedzialność wypłacenia odszkodowania Usługodawcy w ramach rekompensaty za poniesione koszty przez Usługodawcę, wynikłe ze sporu z osobą trzecią.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w zakresie wykupionych usług u Usługodawcy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest złożenie jej przez Klienta, w postaci elektronicznego dokumentu tekstowego, w terminie do 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości.
 2. Klient zobowiązany jest do przesłania wszelkich niezbędnych informacji dla prawidłowego przebiegu postępowania reklamacyjnego, na adres e-mail Usługodawcy: [email protected].
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozpatrzenia reklamacji Klienta w przeciągu 31 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku braku odpowiedzi Usługodawcy w tym terminie, reklamację uznaje się za przyjętą i rozpatrzoną pozytywnie.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego zastosowanie ma §5 pkt 2 lub indywidualne ustalenia między Usługodawcą a Klientem.
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klienta nie będącego konsumentem, odpowiedź Usługodawcy jest ostateczna.

§8 Rozwiązanie umowy

 1. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do zwrotu wpłaconych środków w przypadku złamania przez Klienta Regulaminu, a w szczególności w przypadku złamania §6 pkt 3, §6 pkt 5, §6 pkt 6, §6 pkt 7, §6 pkt 8, §6 pkt 9.
 2. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy od momentu zawieszenia usług wynikającego z braku wniesienia opłaty przez Klienta za kolejny Okres Rozliczeniowy za świadczone usługi przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Klientem w przypadku wykorzystywania konta Klienta do celów niezgodnych z prawem polskim.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy Klientowi, jeżeli uruchomiona przez niego usługa stwarza zagrożenie dla stabilności infrastruktury Usługodawcy, uniemożliwiając tym samym swobodne korzystanie z usług Usługodawcy pozostałym jego Klientom.
 5. W momencie rozwiązania umowy dane Klienta zostają bezpowrotnie usunięte. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu utraty danych.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm. ).
 2. Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.) nie przysługuje mu w odniesieniu do umów: a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. wybór nazwy domeny internetowej); d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; e. zawartej w drodze aukcji publicznej; f. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu zawarto informacje dotyczące możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy wiąże się z natychmiastowym usunięciem konta Klienta z Serwisu Transakcyjnego Usługodawcy oraz danych osobowych Klienta, z wyłączeniem danych przechowywanych zgodnie z wymaganiami ustawy.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscu prowadzenia działalności przez Usługodawcę, w przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany do Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Usługodawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Elektronicznych

Pouczenie w zakresie odstąpienia od umowy przez Konsumenta

Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

By skutecznie skorzystać z prawa odstąpienia Klient będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji Usługodawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia.

By zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania przysługującego Klientowi będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.